Graduate Students

Biostatistics Ph.D.
2017
Emily Berry
2019
Xi Jiang
Sen Yang 
2020
Biling Wang 
Yuqiu Yang 
Lin Zhong 
2021
Lexie Hassien
Nathan Murray
Dylan Owens
Erika Shults 
2022
Aiden Berry
Wen Fan 
Caroline Pennington 
Artit Taychameekiatchai 
2023 
Callum Doyle 
Chun-Yuan Huang 
Ellen Taylor 
 
Statistical Science Ph.D.
2019
Duwani Katumullage 
Yifan Lu
2020 
Yaofang Hu 
Zifang Kong 
Zeyu Lu 
2021 
Yu-Hyeong Jang 
Kaiwen Wang 
Yifei Wang 
Zichang Xiang
Jingwen Yan 
2022 
Hunter Schuler 
Duleepa Sembukutti Liyanage 
Li Yuan 
2023 
Habeeb Abolaji
Cong Vinh Dang
Yutian Luo
Martin Salgado-Flores
Xin Yan
 
M.S. Applied Science and Data Analytics (MASDA)
2021
Billy Yang
2022
Delaney Helgeson
Allison King
Nicole Ng
(Roy) Myung Hyun Pho
Alex Ramirez
Will Schneider
Dhakshin Subbaiah
2023
Eric Bing
Nick Fullerton
Junho Lee
Seunghoon Lee
Clinton Ma
Jack Motta
Shreyash Shrivastava
Sai Vaddavalli